Registrar's Circulars

Chief Registrar's Circular 01/2016

Repeal and amendment of Chief Registrar’s Circulars

  1. During the Registrars Conference of 2015, it was decided to repeal and amend certain Chief Registrar's Circulars. The following Chief Registrar's Circulars are repealed to the extent as indicated below:

Circular No Extent of repeal
6/1988 Paragraph 15.1
4/2013 Paragraph 2.3.1
5/2013 Paragraph 2.3

  1. Chief Registrar's Circular 7/1994 is hereby amended by the substitution for paragraph 6 of the following paragraph:

"6 (a) Indien verskillende eiendomme wat kragtens een akte gehou word afsonderlik ann die nasionale regering of 'n provinsiale regering oorgedra moet word, mag die eiendomme kragtens artikel 31 van die Akteswet oorgedra word. Alternatiewelik, moet die akte waarkragtens die eiendomme gehou word in terme van Item 28 (1) geendosseer word, waarna 'n sertifikaat van geregistreerde titel ingevolge artikel 36 van die Akteswet uitgeneem moet word om te verseker dat die verskillende regerings nie die verskillende stukke grond kragtens een akte hou nie.

(b) 'n Endossement ingevolge ltem 28 (1) is kragtens die bepalings van ltem 28(2) vrygestel van die betaling van fooie. Kantoorgelde is derhalwe betaalbaar ten opsigte van die registrasie van die sertifikaat van geregistreerde titel ingevolge artikel 36 en 'n akte van transport ingevolge artikel 31 van die Akteswet.".

Chief Registrar's Circular No. 1 of 2016

Leave a comment:

Security Picture (click to change)
Word shown in picture:
advert
menu close

Search Articles